Liên Lạc Cha QN, HĐMV & Các Trưởng Ban

Cha JB Nguyễn Sơn, SCJ                                                       414-458-3599

Chị Hoan Châu (Chủ tịch)                                                    414-719-4522

Chị Xuân Nguyễn (Phó nội vụ)                                           414-403-1104

Anh Hiệp Nguyễn (Phó ngoại vụ)                                       262-352-5362

Chị Lan Đặng (Thư ký)                                                         262-617-6510

Anh Nguyên Tran (Thủ quỹ)                                              414-617-3207

Chị Bích Vân (CBMCG)                                                         262-757-5189

Anh Cường (Ban Phụng Vụ)                                                 414-687-6999

Chị Hương (Ban Việt Ngữ)                                                    414-630-2339

Anh Hùng (Ban Trật Tự)                                                      262-374-1655

Anh Tien Phạm (Đoàn TNTT)                                             414-217-2227

Anh Tien Nguyễn (CĐ Magnificat & Hội Phụ Huynh)    203-560-8455