Liên Lạc Cha, HĐMV & Các Trưởng Ban

- Cha JB Son Nguyen, SCJ ......................414-458-3599
- Anh Trí Lê (Chủ tịch) ………….................414-416-6679
- Anh Quang Đinh (Phó nội vụ) ..............414-530-6642
- Anh Tien Phạm (Phó ngoại vụ) .............414-217-2227
- Chị Lan Đặng (Thư ký) .....…………..........262-617-6510
- Chị Điệp Võ (Thủ quỹ) ....………...............262-366-8315
- Chị Hoan Châu (Hội CBMCG) ................414-719-4522
- Chị Trang (Ban Phụng Vụ) ......…...........414-510-9074
- Chị Hương (Ban Việt Ngữ) .....................414-630-2339
- Anh Hùng (Ban Gia Trưởng) ....…..........262-374-1655
- Anh Tien Nguyễn (CĐ Magnificat) .......203-560-8455
- Trưởng Vy (Đoàn TNTT) ....…….............414-520-8953
- Anh Tien Nguyễn (Hội Phụ Huynh) .....203-560-8455